การสร้าง trust หรือการสร้างความเชื่อมั่นมีความสำคัญมากในการทำงานในองค์กร หรือการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะกับคนที่เป็นหัวหน้า เพราะถ้าหากหัวหน้าไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกน้อง ก็จะเป็นเรื่องยากที่ลูกน้องจะเชื่อฟัง และทุ่มเททำงานให้จนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่หัวหน้าทุกๆ คนไม่ควรละเลย และถึงแม้ว่าการสร้างความเชื่อมั่นจะไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย จึงจะต้องอาศัยความอดทนค่อยๆ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับลูกน้องอย่างสม่ำเสมอ และต้องระวังไม่ให้ตัวเองเป็นคนทำลายความเชื่อใจจากลูกน้องด้วย โดยการที่จะทำให้ลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังจะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างมาก เพื่อให้ลูกน้องเกิดความเชื่อใจและทุ่มเทกับการทำงานให้ผลรับออกมาดีที่สุด

4 ปัจจัยหลักที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อใจ (Trust) ให้เกิดขึ้นได้จริง

 1. Integrity : การทำงานอย่างสุจริต ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจะได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
 2. Intent : การมีเจตนาดี, ไม่มีการซ่อนเร้น, ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจ
 3. Capability : ทักษะ, อุปนิสัย , บทบาททางสังคม , การรับรู้ตนเอง, แรงจูงใจ,  ประสบการณ์ และความสามารถของแต่ละคน
 4. Result : ผลลัพธ์หรือผลงานที่เห็นเป็นที่ประจักษ์

แนวทางในการสร้าง trust (ความไว้วางใจ)

 1. กล้าที่จะแบ่งปันข้อบกพร่องของตนเอง

ควรที่จะต้องเปิดพื้นที่ในการพูดคุยถึงความกลัว และพูดถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

 1. หยุดการกล่าวโทษ ตำหนิ การกระทำของคนในทีมจนทำให้เขาต้องอับอาย จากความผิดพลาดเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้จากความผิดพลาด เป็นการรับผิดชอบที่จะลงมือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแทน
 2. ทบทวนกฎ ระเบียบ ที่ล้าสมัย

ต้องทบทวนในเรื่องกฎระเบียบให้ดี โดยเฉพาะข้อที่เกี่ยวกับการบังคับ การสั่งการ และการทำโทษ ตัดกฎที่ดูเยอะออกไป เพราะการที่มีกฎแบบนี้มีแต่จะรั้งให้ทีมงานรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กที่ยังไม่โต

 1. ควรสร้างระบบที่ให้คนในทีมพบเจอหัวหน้าทีมบ่อยๆ เท่าที่จะทำได้

การที่ได้พบเจอกับหัวหน้าทีมบ่อยๆ ทั้งในส่วนของงานและในเรื่องทั่ว ๆไป เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอให้มีปัญหาแล้วค่อยพบปะกันเพื่อแก้ปัญหา

 1. ให้ความสำคัญกับทีมงานในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

คนในทีมแต่ละคน มีความเฉพาะตัวและแตกต่างหลากหลาย อย่ามองพวกเขาว่าเป็นเพียงคนทำงานให้คุณ ช่วยเปิดพื้นที่ในการรับรู้สารทุกข์สุกดิบ ความชอบ ความถนัด เป้าหมายในชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปของทีมงานแต่ละคนบ้าง

วีธีที่จะทำให้ผู้นำสามารถสร้างความไว้วางใจในองค์กรให้กับพนักงานได้

การสร้างความไว้วางใจในองค์กรให้กับพนักงานต้องเริ่มจากการทำให้พวกเขารู้สึกไว้วางใจในผู้นำและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาก่อน

 1. ควรที่จะต้องพูดคุย หรือสื่อสารกับพนักงานสม่ำเสมอ

ผู้นำไม่สามารถสร้างความไว้วางใจได้หากไม่มีการสื่อสาร ทีมที่รู้เป้าหมายและจุดประสงค์ของงานที่ทำ และคนในทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มักจะมีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันมากกว่า ผู้นำจำเป็นต้องสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการเช็คอินรายวัน การส่งข้อความ หรือการหยุดที่โต๊ะของพนักงานเพื่อพูดคุยทั้งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องกับงาน การสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงความใส่ใจ แต่ยังแสดงถึงการรับฟังและพร้อมลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความไว้วางใจของพนักงานอีกด้วย

 1. ต้องแสดงออกถึงความซื่อตรงและโปร่งใส

ในบางครั้งการพูดความจริงอาจเป็นเรื่องยาก และมักจะง่ายกว่าที่ผู้นำจะบอกพนักงานถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ยิน แต่ผู้นำสามารถกระตุ้นให้พนักงานมีความไว้วางใจได้ด้วยการพูดคุยอย่างซื่อสัตย์กับพวกเขาพร้อมกับการแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อพวกเขาในขณะเดียวกัน มากไปกว่านั้นผู้นำควรแสดงถึงความโปร่งใสเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือกระบวนการการทำงาน และอัปเดตเพื่อให้พนักงานรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สำหรับการสื่อสารอย่างซื่อสัตย์นั้น ผู้นำควรทำให้พนักงานเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังใส่ใจความรู้สึกและต้องการได้ยินความคิดเห็นของพวกเขา พนักงานจะรู้สึกไม่มีค่าถ้าคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่ให้โอกาสพวกเขาได้พูดบ้าง การสนทนาแบบแลกเปลี่ยนกันทั้งสองทางจะทำให้พนักงานรู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อพูดคุยและรับฟังพวกเขา

 1. ควรรับฟังและดำเนินการตาม feedback ของพนักงาน

เป็นสิ่งที่ยากที่จะทำให้พนักงานไว้วางใจคุณ หากคุณไม่เต็มใจที่รับฟังและดำเนินการตามฟีดแบ็กของพวกเขา ผู้นำควรสื่อสารผลลัพธ์กับทีมโดยทันทีหลังได้รับฟีดแบ็กและพิจารณาร่วมกับทีมว่าสามารถดำเนินการใดได้บ้างเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในที่ทำงานของพวกเขา การสร้างแผนการปฏิบัติร่วมกับพนักงานแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความโปร่งใสและช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า กระบวนการทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้นำที่ไว้วางใจพนักงานและพวกเขาจะตอบแทนคุณด้วยความไว้วางใจเช่นกัน

 1. ต้องแสดงออกถึงความไว้วางใจในตัวพนักงาน

หากคุณแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณไว้วางใจพวกเขา พนักงานก็จะมีแนวโน้มที่จะเชื่อใจคุณเช่นกัน ผู้นำสามารถแสดงความไว้วางใจในตัวพนักงานได้ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตัวอย่างเช่น เชิญให้พวกเขาเข้าร่วมการประชุมที่พวกเขามักจะไม่เข้าร่วมเป็นปกติ เพื่อให้พวกเขาแสดงความสามารถในด้านที่ต่างออกไป ผู้นำไม่ควรที่จะ Micromanage หรือควบคุมการทำงานของพนักงานอย่างใกล้ชิดมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าคุณไม่ไว้วางใจในการทำงานของพวกเขา ในทางกลับกัน ผู้นำควรแสดงให้เห็นว่าตนไว้วางใจพนักงานและเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์ของพวกเขา

บทสรุป

ทั้งนี้การสร้าง trust หรือการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลา แต่ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงไปอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้องค์กรสามารถสร้างและรักษาความเชื่อมั่นนี้ไปได้ในระยะยาว การลงทุนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก เพราะมันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรเลยก็ว่าได้ค่ะ

Related Posts