การเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นสิ่งสำคัญในการทำใบขับขี่ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถขับขี่ได้ปลอดภัยทั้งสำหรับตนเองและคนอื่น ๆ บนถนน หากต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ขับขี่อย่างรับผิดชอบ ควรทำใบขับขี่ด้วยวิธีและขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงเตรียมตัวให้ดีที่สุด

ความสำคัญ

 • รับรองความสามารถว่าได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับการขับขี่ ว่ามีความสามารถและความรู้เพียงพอในการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย
 • การที่มีใบขับขี่หมายความว่าผู้ขับขี่ได้รับการฝึกซ้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ บนถนนและเข้าใจกฎจราจร ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้
 • ผ่านการทดสอบและการอบรมที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ใบขับขี่เป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ขับขี่ได้เข้าใจกฎระเบียบและมีความสามารถในการขับขี่
 • ใบขับขี่สามารถใช้เป็นเอกสารประจำตัวในหลายสถานการณ์ เช่น การเช่ารถ หรือการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
 • ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎจราจรและสภาพแวดล้อมขณะขับขี่
 • การมีใบขับขี่ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถมีผลต่อการคำนวณเบี้ยประกันรถ และในบางกรณี อาจจำเป็นต้องมีเพื่อทำประกันรถ

ขั้นตอนการทำใบขับขี่

 1. จะต้องผ่านการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลหรือแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพที่ดีพอที่จะขับขี่
 2. นำเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น บัตรประชาชน สูติบัตร หลักฐานการตรวจร่างกาย) ไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
 3. ก่อนการทดสอบความรู้ ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมการอบรมหรือศึกษากฎหมายจราจร
 4. มีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร วิธีการขับขี่ และสถานการณ์ต่าง ๆ บนท้องถนน
 5. จะต้องแสดงทักษะการขับขี่ในพื้นที่ทดสอบว่าสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
 6. เมื่อผ่านทุกขั้นตอนและชำระเงินแล้ว จะได้รับใบขับขี่ซึ่งโดยปกติจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี

สำคัญที่สุดคือผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและรายละเอียดจากสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมตัวอย่างเหมาะสม

การเตรียมตัว

 • ควรเตรียมเอกสารที่จำเป็นไว้ เช่น บัตรประชาชน สูติบัตร หลักฐานการตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลหรือแพทย์
 • ศึกษากฎหมายจราจรและทบทวนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทดสอบความรู้ จากหนังสือและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
 • การฝึกฝนทักษะการขับขี่ให้ชำนาญ
 • ฝึกขับขี่ในพื้นที่ที่คล้ายกับพื้นที่ทดสอบ เพื่อช่วยเตรียมตัวและให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
 • ฝึกทบทวนการตอบคำถามที่เกี่ยวกับกฎหมายจราจร
 • เตรียมตัวในวันขอใบขับขี่ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารเช้า และอย่าลืมพกเอกสารที่จำเป็น

กล่าวโดยสรุป

ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ที่สำคัญ ควรตรวจสอบวันหมดอายุและต่ออายุใบขับขี่ก่อนถึงกำหนด รวมถึงทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเป็นประจำ